Tankinstallaties

Tankinstallaties

logo-vti

Op het gebied van de aanleg, het onderhoud en uiteindelijk de sanering van complete onder- en/of bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van vloeibare brandstoffen en/of chemicaliën (milieu bedreigende vloeistoffen) is de VTI-installateur de meest geschikte partner voor u.

U kunt hierbij o.a. denken aan ondergrondse en/of bovengrondse tankinstallaties op tankstations, bij transportbedrijven, garage-bedrijven en autodemontage bedrijven, onder- en/of bovengrondse installaties voor de opslag van allerlei chemicaliën in de chemische industrie, bij drinkwater- en afvalwaterzuiveringsbedrijven, noodstroomvoorzieningen bij datacentra, ziekenhuizen en zorginstellingen. Tankinstallaties t.b.v. de luchtvaart, de automotive branche en de agrarische sector etc.

De VTI-installateur is gecertificeerd volgens BRL SIKB 7800 en kan de aanleg en het onderhoud van onder- en/of bovengrondse (roestvast)stalen en glasvezel versterkte kunststof tank- en leidingsystemen volgens de vigerende wet- en regelgeving voor u verzorgen. Dit geldt tevens voor de uitvoering van bodemweerstands-metingen in het kader van de, al dan niet, te installeren kathodische bescherming op ondergrondse installaties en de milieuverantwoorde sanering van bestaande installaties, leidingsystemen en tanks.

De BRL-SIKB 7800 erkenning die ieder VTI-lid bezit, alsmede hun ISO 9001 en VCA-certificaat staan borg voor kwaliteit en veiligheid. Door hun erkenningen kunnen zij u ook van dienst zijn met de nodige periodieke (jaarlijkse en 5-, 10- 15 en/of 20 jaarlijkse) (her)keuringen en inspecties.

De leden van de VTI bieden u de garantie professionele partners voor u te zijn op het gebied van technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en kwaliteitseisen, alsmede veiligheid en behoort daarmee tot de specialisten op tankinstallatie gebied.

Tankinstallaties worden onderscheiden in:

Afhankelijk van de stoffen die in deze installaties worden opgeslagen, verschillen de installaties sterk van elkaar, zowel wat betreft gebruikte materialen (diverse staalsoorten of kunststoffen), bouwwijze c.q. voorschriften, veiligheidsvoorzieningen als onderhoudsvoorschriften.

Ondergronds

Nieuwbouw en onderhoud

Alle VTI-leden zijn BRL SIKB 7800 erkend voor de aanleg en het onderhoud van stalen en/of kunststof tankinstallaties en leidingsystemen. Deze installaties kunnen zowel in enkelwandige als dubbelwandige uitvoering geleverd en geïnstalleerd worden, afhankelijk van klant specifieke wensen en/of -aanvullende- eisen van het bevoegd gezag. Afhankelijk van het type installatie en het toepassingsgebied moet worden voldaan aan het BAL: Besluit Activiteiten Leefomgeving, de PGS 28 of PGS 31 en de geldende beoordelingsrichtlijn, thans BRL-SIKB 7800

De installaties kunnen desgewenst als zuigsysteem en/of als perssysteem geconstrueerd worden, waarbij het leidingwerk uitgevoerd kan worden in staal en RVS (PE-bekleed), in gefitte en/of gelaste uitvoering, in flexibele (koperen of RVS) buis, in (flexibele) kunststof uitvoering of in glasvezel versterkte kunststof uitvoering. De tankinstallaties kunnen, indien gewenst, uitgerust worden met een elektronisch peilsysteem, waardoor u eventueel uw voorraden in de ondergrondse tanks online kunt beheren.

Het kan voorkomen dat een standaard tankinstallatie niet volledig conform BRL SIKB 7800 (en PGS 28 en/of PGS 31) kan worden uitgevoerd. In dit geval kunnen de VTI-installateurs, het programma van afwijkingen verzorgen in overleg met de certificerende instantie, de eigenaar en de vergunningverlenende instantie (bevoegd gezag). Hierdoor kunnen de installaties (meestal) toch onder installatiecertificaat volgens BRK-SIKB 7800 worden geïnstalleerd. Als leidraad hierbij geldt het opstellen van een ontwerpbeoordeling met Proces Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E) over de afwijkingen, waarbij Bijlage XVII uit BRL-SIKB 7800 “Processchema Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E)” gevolgd moet worden.

Sanering

Ook voor sanering van bestaande ondergrondse installaties is de VTI-installateur uw aangewezen partner. Uitvoering geschiedt volgens de BRL-K902 en/of BRL-K904.

Bovengronds

Nieuwbouw en onderhoud

De VTI-leden zijn Kiwa erkend voor de aanleg en onderhoud van bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën. Tevens behoort complete levering en installatie van smeerolie- en afgewerkte olie-installaties met bijbehorend garage-equipement tot het leveringsprogramma.
De installaties kunnen in zowel enkelwandige- als dubbelwandige uitvoering geleverd en geïnstalleerd worden, afhankelijk van klant specifieke wensen en/of -aanvullende- eisen van het bevoegd gezag (BAL, de PGS 30, PGS 31 en de vigerende BRL-SIKB 7800).

Het kan voorkomen dat een standaardinstallatie niet conform de PGS 30 kan worden uitgevoerd. In dit geval kunnen de VTI-installateurs ook hier het programma van afwijkingen verzorgen in overleg met de certificerende instantie, de eigenaar en de vergunningverlenende instantie (bevoegd gezag). Hierdoor kunnen ook deze bovengrondse installaties (meestal) toch onder installatiecertificaat volgens BRL-SIKB 7800 worden geïnstalleerd. Als leidraad hierbij geldt het opstellen van een ontwerpbeoordeling met Proces Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E) over de afwijkingen, waarbij Bijlage XVII uit BRL-SIKB 7800 “Processchema Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRI&E)” gevolgd moet worden.

Sanering

Voor sanering van bestaande bovengrondse installaties middels het gereinigd of ongereinigd verwijderen, afvoeren en verschroten is de VTI-installateur de aangewezen partner. Dit kan ook volgens de BRL- K902 of BRL-K904 regeling met afgifte van een tanksaneringscertificaat verzorgd worden.

Keuringen en Inspecties

Periodieke controles

Op het gebied van periodieke herkeuringen, herclassificaties en inspecties van ondergrondse- en/of bovengrondse tankinstallaties voor de opslag van vloeibare aardolieproducten, chemicaliën en alle overige (milieubedreigende) vloeistoffen kan de VTI-installateur u ook van dienst zijn.
Periodiek preventief onderhoud verlengt de levensduur van uw ondergrondse installatie en voorkomt de kans op afkeuringen van uw installatie. Voor preventief en correctief onderhoud zijn de VTI-leden de aangewezen partners.

Op locaties waar ondergrondse (stalen) tankinstallaties aanwezig zijn en waarop kathodische bescherming is aangebracht, bent u verplicht om jaarlijks de navolgende controles m.b.t. de ondergrondse installatie uit te (laten) voeren:

A. Controle kathodische bescherming, indien aanwezig
B. Controle water- en/of bezinksel (indien vrij detecteerbaar in het opgeslagen produkt)
C. Controle grondwater (via grondwater monitoringspeilbuizen, bij een grondwaterstand < 5 mtr. minus maaiveld)

A. Controle kathodische bescherming (KB)
Kathodische bescherming ( KB ) beschermt de ondergrondse stalen installatie, tanks en/of leidingen, tegen corrosie op de plaatsen waar de bekleding door ouderdom of beschadigingen gebreken vertoont. Kathodische bescherming is nodig wanneer tanks zijn geplaatst in een agressieve bodem. Jaarlijks dient u de Kathodische bescherming te laten controleren of deze nog naar behoren functioneert.
¨ Controle Kathodische bescherming is niet nodig indien de specifieke weerstand hoger is als 100 ohm.m.
Uitgangspunt hierbij is dat de Kathodische bescherming aangebracht is door middel van magnesium anode(s).

B. Controle water-bezinksel (WB)
Een controle water-bezinksel is nodig om te onderzoeken of er agressief water en/of bezinksel in de tank aanwezig is. Bij het verbruiken van brandstof uit de tank treedt omgevingslucht de tank binnen. De waterdamp uit de lucht leidt tot condensatie van de waterdamp tegen de tankwand. Hierdoor vormt zich naar verloop van tijd water op de bodem van de tank. Wanneer dit water agressief is van samenstelling kan dit leiden tot het lek raken van de tank van binnen uit door het ontstaan van put-corrosie. Indien geen kathodische bescherming aanwezig is dient de bodemweerstandsmeting na 10 jaar opnieuw uitgevoerd te worden. Tevens dient de installatie te worden gecontroleerd door middel van stroomopdrukproeven (controle uitwendige bekleding van de gehele installatie).

C. Controle grondwatermonitorings peilbuizen
Deze dienen ook jaarlijks bemonsterd te worden om aan te tonen dat er geen verontreiniging in het grondwater is opgetreden door een eventuele lekkage van de ondergrondse tanks.

Bij de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen bent u daarnaast tevens verplicht om jaarlijks het aardingssysteem op goede werking te laten controleren.

Dit geldt tevens voor een eventueel aanwezig lekdectiesysteem op onder- en/of bovengrondse tankinstallaties bij dubbelwandige tanks en/of leidingen.