Cursus Gasmeten SE

Bij werkzaamheden in tanks voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen moet voorafgaand aan het betreden van de tank worden gecontroleerd of dit betreden veilig kan geschieden.

In de opslagtanks hebben zich (of bevinden zich nog steeds) vloeibare brandstoffen, brandbare vloeistoffen of (andere) chemische vloeistoffen bevonden.

Al deze stoffen kunnen – afhankelijk van hun eigenschappen – de nodige gevaren opleveren, zoals verstikkingsgevaar, ontploffingsgevaar en vergiftigingsgevaar. Verstikkingsgevaar door te weinig zuurstof kan niet alleen worden veroorzaakt door een vloeistofdamp die zwaarder is dan lucht, maar ook door corrosie, waarbij de aanwezige zuurstof is verbruikt. Verder is het ook mogelijk – bij nieuwe tanks voorzien van een thermohardende coating – dat, bij het uitharden van deze coating ook zuurstof wordt verbruikt.

Het is een belangrijke zaak dat degenen die bij de werkzaamheden betrokken zijn zich realiseren dat de opgeslagen vloeistoffen een gevaar kunnen inhouden voor de veiligheid (brand- en/of explosiegevaar), maar ook voor de gezondheid (blootstelling aan schadelijke stoffen).
Vloeibare brandstoffen zijn alle koolwaterstofverbindingen, die nagenoeg alle een gevaar van brand of explosie in zich meedragen. Bij de “juiste” verhouding tussen vloeistofdamp en lucht is een vonkje voldoende om een explosie te veroorzaken met alle gevolgen van dien.

De risico’s voor de veiligheid en de gezondheid zijn niet alleen afhankelijk van de toxische of explosiegevaarlijke eigenschappen van de aanwezige stoffen, maar ook van de gehalten, omstandigheden en fysische eigenschappen. Daarom zal in deze cursus allereerst de nodige aandacht worden besteed aan de begrippen, eigenschappen van stoffen e.d.

Ook het brand- en explosiegevaar zal worden behandeld en tevens het gevaar van het gebrek aan zuurstof. Daarna wordt het vergiftigingsgevaar behandeld met de meest belangrijke aspecten daarvan. Daarbij komen ook de meetmethoden, meetapparatuur en het gebruik daarvan aan de orde.

De cursus duurt 1 dag.

Klik op deze link voor de inhoudsopgave van de cursusmap van deze opleiding.

Aanmelden

Aanmelding kan geschieden via het VTI aanmeldingsformulier en deze te versturen via het contactformulier